javne nabavke


1-18-18 JAVNI POZIV

1-18-18 Konkursna dokumentacija
Objavljeno: 20.04.2018

Datum otvaranja: 25.05.2018JNVV II-404-1-18/2018 Održavanje i popravka komunalne i urbane opreme na teritoriji Grada Subotice

ЈАВНИ ПОЗИВ

БројII-404-1-18/2018

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
- Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање,
Суботица
- Трг Републике16, 24000 Суботица
- www.urbanizamsu.rs
2. Врста наручиоца: Јавно предузеће
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
4. Предмет јавне набавке је услуга „Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме на
територији ГрадаСуботице" број јавне набавкеII-404-1-18/2018.
- Место извршења радова: Град Суботица
- Назив и ознака из општег речника набавке: 50800000-разне услуге поправке и
одржавања
5. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације:
- Портал јавних набавки: www.ujn.gov.rs- преузимање бесплатно
- Портал наручиоца: http://www.urbanizamsu.rs - преузимање бесплатно
8. Начин подношења понуде и рок:
- Понуде се достављају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
- Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, а испуњеност услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77.
Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност
истих, одређени су конкурсном документацијом.
- Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Јавно предузеће за управљање путевима,
урбанистичко планирање и становање, Суботица, 24000 Суботица, Трг републике 16, са
назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - „Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме на
територији ГрадаСуботице" број јавне набавкеII-404-1-18/2018.
. На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.
- Рок за подношење понуде(у свему према упутствима из конкурсне документације) је
30 дана од дана објављивања овог позива на Порталу јавних набавки и на Порталу
Наручиоца, односно 25.05.2018. године у 9,00 часова.
- Благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну на адресу наручиоца
закључно са последњим даном наведеног рока до 9,00 часова, укључујући и оне пристигле
поштом.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Сви рокови везани за
спровођење позива дефинисани су у конкурсној документацији, а рачунају се од дана
објављивања позива на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.
9. Место, време и начин отварања понуда:
- Јавно отварање понуда обавиће се комисијски дана 25.05.2018. године у 10,00 часова
на дан истека рока за пријем понуда у просторијама Јавног предузећа за управљање
путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
- Отварање понуда је јавно и на отварању понуда може присуствовати свако
заинтересовано лице. Овлашћени представници понуђача који своја овлашћења за
учествовање у отварању понуда предају комисији пре отварања понуда могу да учествују
у поступку отварања понуда.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
- Понуђачи ће о избору бити обавештени писменим путем у року од 20 дана од дана
отварања понуда.
- Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту
пре закључења уговора.
12. Лице за контакт: Вујичић Бојана, Бранка Голијан
- Додатна објашњења и информације заинтересовани понуђачи могу добити на е-маил
адреси: javnenabavke@urbanizamsu.rs и путем факса на број 024/666-336 радним данима од
7,00-15,00 часова, осим суботом.