Vesti

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

           Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 61/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US i 98/2013-odluka US) značajno je izmenjen i dopunjen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 132/2014 – dalje: izmene i dopune Zakona), koji je donet 9. decembra 2014. godine, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, tj. 16. decembra 2014. godine.

           U skladu sa članom 133. stav 1. ove izmename i dopune Zakona “Jedninica lokalne samouprave je dužna da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona utvrdi koeficijente iz člana 97. stav 2. ovog zakona i donesu opšti akt iz člana 97. stav 7. ovog zakona”.

           Shodno prednjem, obaveštavamo sve Investitore koji su u postupku pribavljanja građevinske dozvole, kao i građane koji su u postupku pribavljanja upotrebne dozvole za legalizaciju svojih objekata, da će izrada predračuna i ugovoranja obaveze plaćanja Doprinosa za uređivanje građ. zemljišta biti privremeno obustavljeni, do donošenja novih koeficijenta i novih opštih akata.

           Svi predmeti koji su predati do 16.12.2014. godine će biti obrađeni u duhu osnovnog Zakona do donetih izmena i dopuna Zakona.

           Predračuni koji nisu uplaćeni u roku, će biti stornirani i obnovljeni kada lokalna samouprava usvoji nove cenovnike.

           U cilju prevazilaženja ovog zastoja u prelaznom periodu od 30 dana, na raspolaganju smo za sve dopunske odgovore i pojašnjenja iz delokruga rada JP “Direkcije za izgradnju Grada Subotice” na tel. 024/666-335 ili 024/666-316.

 

JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice”, Stručna Služba UGZ


22.12.2014