Vesti

OGLAS za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje pokretnih stvari

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada subotice", Trg Republike 16, Subotica
objavljuje

P O Z I V

za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje pokretnih stvari


1. Naziv prodavca: Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Trg Republike 16, 24000 Subotica, matični broj: 20064030, PIB: 103967584.

2. Predmet prikupljanja pismenih ponuda je otuđenje pokretnih stvari koje je Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" steklo, kao izvršni poverilac u izvršnom postupku broj 1 Iv 21719/2010 i to:
- mikrotalasna peć marke Daewoo
- DVD plejer marke VX VAX
- polica za knjige sa prostorom za TV
- stolić za dnevni boravak
- kompjuter stolić braon boje.

3. Pokretne stvari iz prethodne tačke se otuđuju putem prikupljanja pismenih ponuda. Ponuđači mogu podneti objedinjenu ponudu za otkup svih navedenih pokretnih stvari i mogu podneti ponudu za otkup svake pokretne stvari zasebno.

4. Početna cena pokretnih stvari iznosi:
- mikrotalasna peć marke Daewoo - 1.800,00 dinara bez PDV-a
- DVD plejer marke VX VAX - 1.200,00 dinara bez PDV-a
- polica za knjige sa prostorom za TV - 2.400,00 dinara bez PDV-a
- stolić za dnevni boravak - 600,00 dinara bez PDV-a
- kompjuter stolić braon boje - 600,00 dinara bez PDV-a.

5. Rok plaćanja: Najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati kupoprodajnu cenu u roku od 15 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju.

6. Ugovor o otuđenju između najpovoljnijeg ponuđača i JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" zaključiće se u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da preuzme pokretne stvari bez odlaganja nakon zaključivanja ugovora a najduže u roku od tri kalendarska dana od dana zaključivanja ugovora.

7. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša cena.


8. Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda pravnog lica mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i obavezno sadrži: naziv, sedište, matični broj i broj telefona, izvod iz registra privrednih subjekata (APR), potpisanu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, ponuđenu cenu za pokretne stvari navedene u tački 2. ovog Oglasa.

Ponuda fizičkog lica mora biti potpisana i obavezno sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona, a ako je to lice preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa (APR), potpisana izjava ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, ponuđena cena za pokretne stvari navedene u tački 2. ovog Oglasa.


9. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za otuđenje pokretnih stvari", a na poleđini koverte navesti ime i prezime fizičkog lica odnosno naziv pravnog lica.

10. Ponuda se podnosi na adresu: Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju Grada Subotice", Trg Republike 16, 24000 Subotica.

11. Rok za dostavu ponuda je 09.04.2015. godine do 12,00 časova.
Blagovremenim ponudama smatraće se sve ponude koje pristignu na adresu JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice" Trg Republike 16, 24000 Subotica do 09.04.2015. godine do 12,00 časova bez obzira na način slanja.
Otvaranje ponuda biće održano 09.04.2015. godine u 12,30 časova na adresi JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice", Trg Republike 16, 24000 Subotica.

12. Podnosioci neblagovremene i nepotpune ponude neće moći da učestvuju u postupku prikuplanja pismenih ponuda.

13. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice», Trg Republike broj 16, kontak osoba: Branka Golijan, broj telefona 024/666-363.

14. Obrazac prijave zainteresovani ponuđači mogu preuzeti sa web adrese www.sudirekcija.rs počev od 30.03.2015. godine.


Direktor,
Blau Peter, dipl.el.inž.30.03.2015