o nama

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju opštine Subotica“ posluje od 01.08.2005. godine kao samostalna institucija čiji je zadatak da brine o zajedničkim komunalnim funkcijama Grada. Pod zajedničkim komunalnim funkcijama se podrazumeva održavanje komunalne higijene, komunalnih instalacija i objekata na teritoriji Grada, kao i revitalizacija, rekonstrukcija, proširenja i izgradnja novih kapaciteta u toj oblasti. U sferi realizacije investicija od značaja za Grad, Direkcija u ime Grada vrši koordinaciju na realizaciji tih projekata. Preduzeće ima zadatak da koordinira rad na održavanju višeporodičnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata i poslovnog prostora u vlasništvu Grada. Pored toga, Direkcija obavlja i tehnički deo poslova naplate naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, zakupa građevinskog zemljišta, stanarine i sl.

Direkcijom upravlja upravni odbor uz kontrolu nadzornog odbora.

Direkcijom rukovodi direktor sa njegovim zamenikom i savetnicima. Tehnički i finansijski direktor na čelu resora, kao i rukovodioci sektora predlažu i realizuju godišnji program rada koji je prethodno verifikovan opštinskom odlukom.

Planiranje i realizacija planova aktivnosti se odvija u dva resora i dva sektora, i to:

  • Interna kontrola,
  • Resor tehničkih poslova,
  • Resor urbanističkog i prostornog planiranja,
  • Resor za razvoj i konsalting,
  • Resor finansija,
  • Resor pravnih i opštih poslova.

Resori i sektori se dele na pojedine službe za izvršavanje pojedinačnih zadataka odnosno realizacije pojedinih pozicija usvojenog godišnjeg plana i programa rada Direkcije. Ovakav način organizacije omogućava efikasnu koordinaciju na nivo preduzeća ali i na nivou pojedinih sektora.

direktor:
Blau Peter, dipl. ing. el.